Szövetségünk missziói szolgálatot az alábbi területeken végez:

Presbiteri misszió, amelyet Szövetség a presbiterek számára szervezett kisköri, egyházmegyei, egyházkerületi, országos és nemzetközi konferenciákon és csendesnapokon végez. A presbiterek közötti misszió eszközei első sorban a konferenciák, csendesnapok áhítatai, istentiszteletei, amelyeken szolgálatra evangélizációs gyakorlattal rendelkező lelkipásztorokat, esetleg presbitereket kérünk fel. A missziót szolgálják a gyülekezeti tagok bizonyságtételei is, de közvetve a missziót szolgálják azok az előadások is, amelyek rejtett bűnökre, tévutakra világítanak rá. Közvetve szintén missziós célokat szolgálnak a bibliaismeret, a hitvallásismeret elmélyítését szolgáló előadások.

Pedagógus-misszió, amelyet pedagógusok és szülők részére szervezett találkozókon, továbbá kiadványainak és szórólapjainak a terjesztése útján végez, kinyilvánítva a Szövetség háláját a gyermekekkel való foglalkozásért, terjesztve a Krisztusba és a Teremtő mindenhatóságába vetett hitet és annak megnyilvánulását a tanulók felé, és ráébresztve a gyülekezetek felelősségét gyermekeik pedagógusainak az életéért. A pedagógus-misszió legfontosabb módszereit összefoglaló tartalmazza.

Cigánymisszió. amely cigány-gyülekezetek alapításában, ezek liturgiájának alakításában és patronáló személyek keresésében nyilvánul meg, akik pártfogolják, problémáikban segítik a fiatal cigány-gyülekezeteket. Küzd a megkülönböztetés káros formái ellen és végső célként a cigány gyülekezetek teljes jogú magyar gyülekezetté fejlesztését jelöli meg. A Szövetség legfőképpen nemzetközi tanácsadónk, dr. h.c. Szabó Dániel révén végez ilyen missziót, amelyről nyilatkozatában ad összefoglalást.

Belső diaszpóra-misszió azoknak a – főleg fiatal – egyháztagjainknak a megkeresése, akik kiszakadtak abból a közösségből, ahol felnevelkedtek, konfirmáltak, de új lakóhelyükön, ahová iskola, főiskola, szakmunkásképzés, állás, házasság stb. miatt kerültek, nem találják meg ott a református gyülekezetet.

2016 óta a missziói bizottság missziói és diakóniai bizottsággá alakult. Így hatáskörébe került a Szövetség diakóniai munkája, amely főleg az egészséges életre való nevelést, téveseszmék és babonák elleni küzdelmet és alkalmi segélyek nyújtását foglalja magába.

Helyzetkép

A missziói helyzetképet dr. Viczián Miklós elemzése tekinti át:

A megváltozott világi környezet néhány jellemzője:

Megváltozott a társadalmi környezet.

Honnan? 

Hová?

A korábbi lakóhelytől

Elvándorlás indult meg a nagyobb településekre

a lakóhelyi, szomszédi közösségekből

új közösségi formákba (sport, munkatársi, valláspótló ideológiák,  banda, …)

a vasárnapi gyülekezeti közösségből

munkába, hobbiba, háztájiba

a családi kötelékből

virtuális közösségekbe (Facebook, G+, internetes fórumok, …)

Drámaian megváltozott az információs környezet is.

Honnan? 

Hová?

Szűkös információ-forrású környezetből

Információ túl-bőségbe

a lelkipásztor mint tekintélytől

erkölcsi vélemény formáló a médiához (TV, rádió, újság)

a biblikus világszemléletből

világnézeti véleményformáló az iskola lett

szigorú közerkölcs kivetette magából a deviánst

tekintélyvesztés, nincs abszolút mérce

a gyülekezet egyben információs fórum is volt

felszínes, meg nem „emésztett” ismerethalmaz az ellenőrizetlen hírforrásokból

 

Éves munkatervek

Eddig Missziói munkatervek (változatlanul érvényben vannak):

 • 2012-ben a ciklus elején,
  • Presbiterek evangelizálása
  • Református identitásúak felkutatása
  • Népmozgások nyomon követése
  • A cigány népesség integrálása a ref. egyházba
 • 2013-ban (a hit- és erkölcstan indulása)
  • A hit,- és erkölcstan tudatosítása a helyi közösségben
  • A kis létszámú, szórvány gyülekezetek kezelése
  • Cigány többségű vidékeken új gyülekezetek létesítése
 • 2014-ben (világi és egyházi választások éve)
  • Kilépni az egyház falai közül
  • A hitvalló reformátusok közéleti szerepvállalása
 • 2015-ben: Mérleg félúton

A megváltozott társadalmi környezet

 • Honnan? elszakadás a gyökerektől:
  • Korábbi lakóhelytől
  • Hagyományos gyülekezeti közösségből
  • A bibliai értékrendtől
 • Hová?
  • Urbanizáció: népmozgás a nagyobb településekre
  • Új közösségi formákba (sport, munkatársi…)
  • Munkába, hobbiba
  • Virtuális közösségekbe (Facebook, G+, …)

A megváltozott információs környezet

 • Honnan? Információ hiány
  • A lelkipásztor tekintélye
  • A bibliai értékrend
  • Szigorú közerkölcs
  • A gyülekezet információs fórum is
 • Hová? Információ bőség
  • Erkölcsi vélemény formáló a TV és az Internet
  • Világnézeti vélemény formáló az iskola
  • Felszínes, meg nem „emésztett” ismerethalmaz
  • Tekintélyvesztés, nincs abszolút mérce

Mit őrizzünk? – s miben változzunk?

 • Mennyei örökségünket kompromisszumok nélkül őriznünk kell!
  • A Szentírás és benne az evangélium
  • A támadásokkal szemben: Vallási keveredés, Ezoterikus keverés (New Age), Házasság támadása
 • Alkalmazkodjunk a megváltozott környezethez
  • Gyülekezeti formák
  • Kommunikációs lehetőségek

 

Középtávú munkaterv

Az évi rendes küldött-közgyűlésre a missziói és diakóniai bizottság munkatervet készít. 2016-ra a következő munkatervet fogadta el a küldött-közgyűlés:

 • A református értékeink felmutatása
  • A templomba járók és  az egyháztól elidegenedettek körében
  • a református identitás erősítése (nem negatív kampány).
 • Előkészületek a reformáció 500 éves jubileumára
  • Aktív részvétel a központi rendezvényeken
   • Országos, egyházkerületi  és egyházmegyei szinten
  • Helyi rendezvények szervezése az egész település számára
   • A reformáció hatásának bemutatása kiállítás, cikkek, előadások rendezése.
   • Ünnepi műsor a Művelődési házban a hittanos gyerekek és szüleik bevonásával
   • Kirándulás szervezése református emlékhelyekre
 • A feledésbe ment 450 éves II.Helvét Hitvallás felelevenítése  a gyülekezetekben
  • Bibliaórákon és gyülekezeti csendesnapon
 • 2017-ben országszerte presbiteri választás lesz.
  • Az új presbiter jelöltek kiválasztására már idén kell készülnünk.

„Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked.” (Titusz 1,5)

 

Középtávú terv

A középtávú tervet néhai missziói titkárunk, Mikó László összeállítása alapján közöljük:

Az Ige alapján Krisztus egyházának a misszió (küldetés) a sokféle feladata közül nem az egyik, hanem létének eleme.

A MRPSz az MRE 1995. évi II. missziói törvényében idézett Urunk missziói parancsa, valamint a Heidelbergi Káté (H.K.) idevonatkozó megfogalmazása szerint végzi missziói tevékenységét.

Az MRE missziói törvénye szerint (1. §) a Szövetség három területen végzi szolgálatát:

 1. Gyülekezeti misszió: azokért, akik hallottak Krisztusról, de még nem fogadták be Krisztust.
 2. Belmisszió: azokért, akik az egyháztól elidegenedtek, illetve elszakadtak.
 3. Külmisszió: azokért, akik még soha nem hallottak a Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelemről.

A Szövetség missziói területén elsősorban a gyülekezeti missziót tekinti legfőbb feladatának, amelynek egyik legfontosabb eszköze a presbiterek felé végzett szolgálat, amely a gyülekezetépítés hathatós munkálását is eredményezi.

A missziói szolgálatot a Szövetség távlati vonatkozásban így három főirányban kívánja megvalósítani:

 • Misszió a presbiterek felé
 • Közvetlen misszió a gyülekezeti tagok felé
 • Misszió a társadalomban

Természetesen ez nem zárja ki, hogy a Szövetség tagjai – ki-ki elhívása szerint – részt vegyenek több missziói ág munkájában is.

1. Misszió a presbiterek felé

 1. 1. Gyülekezeti vagy körzeti szervezésben presbiteri evangélizáció tartása (évente egyszeri alkalommal), mivel csak az Ige által megszólított, elhívott és Jézust követő ember válhat igazi őrállóvá és „misszionáriussá” gyülekezetében.
 2. 2. A presbiterek és gyülekezeti munkások részére bibliaóra beindításának szorgalmazása minden gyülekezetben, havi egy alkalommal, igetanulmányozó biblia- és imaóra formájában, egy-egy presbiter bevezető szolgálatával.
 3. 3. Körzeti és kisköri presbiterképzési kurzusok szervezése és beindítása, a presbitériumok minél több tagjának a bevonásával annak érdekében, hogy a lelkipásztorok segítséget kapjanak missziói feladataik ellátásához és csökkentsék azok gyakori túlterhelését is.
 4. 4. A Szövetség által korábban kiadott „Presbiteri Kézikönyv” terjesztése, kiegészítése, esetleg átdolgozása.
 5. 5. A presbiterek gyülekezeti szolgálatában nélkülözhetetlenül szükséges egyházi törvények és szabályrendeletek ismertetése (hivatkozással a presbiteri esküszövegre).
 6. 6. A teológiai akadémiáinkon presbiterképzésben, felnőttképzésben részt vettek szolgálatba állításának segítése és új hallgatók toborzása.
 7. 7. Részfeladatok kidolgozása és felelős vitele a gyülekezeti missziói munkaterv összeállításában.
 8. 8. A gyülekezeti és iskolai hitoktatás és táboroztatás hatékony és folyamatos figyelemmel kísérése és támogatása.
 9. 9. A lelkipásztor felkérésére részvétel a gyülekezet missziói munkáiban (bibliaóra vezetése, igeolvasás és imádkozás istentiszteleten, a lelkipásztorral együttes családlátogatás stb.)
 10. 10. Azoknak az istentiszteleti és missziói formáknak a keresése a lelkipásztorral együtt, amelyek közelebb viszik az evangéliumot a fiatalokhoz, a romákhoz, az Isten nélkül felnőtt nemzedékekhez.
 11. 11. Közös programok előkészítése más missziói szervezetekkel, egyesületekkel (Bethánia CE, Biblia Szövetség, Nőszövetség, REFISz, Missziói Egyesület stb.)
 12. 12. Vidéki és városi kis gyülekezetek, szórványok patronálásának szervezése.

2. Közvetlen misszió a gyülekezeti tagok felé

 1. 1. Évente egy alkalommal gyülekezeti missziói nap rendezése, a gyülekezet minden tagja figyelmének felkeltésére, a misszió fontosságára.
 2. 2. Aktív részvétel a gyülekezeti körzetgondozás szolgálatában.
 3. 3. A központi egyházi kezdeményezésre évente ismétlődő „Presbiteri vasárnap” kitüntetett alkalommá fejlesztése a gyülekezet életében.
 4. 4. Imanapok megtartása, ösztönzés a családi imaközösségek terjesztésére.
 5. 5. A gyülekezet figyelmének a felhívása a Közegyház hivatalos missziói ágaira, ezek támogatására, és adott esetben, imaközösségek szervezése.
 6. 6. Egyházi énekek (hagyományos és új) használata és gyakorlása csendesnapokon és konferenciákon.

3. Misszió a társadalomban

A Szövetség missziói tevékenységét eszközei és lehetőségei kihasználásával, a környező társadalmi közegben is jelenítse meg (Roma-kérdés, hajléktalanok ügye, drog-probléma stb.)

 1. 1. A Szövetség ilyen irányú társadalmi missziói szolgálata a „Presbiter” c. lapunkban és más sajtó-orgánumokban publikált írások útján.
 2. 2. Missziói megjelenés (közgyűlések, konferenciák) rádiós és TV műsorokban.
 3. 3. Megjelenés az Interneten a www.presbiter.hu honlapon.
 4. 4. Szórólapok, bemutatkozó prospektusok, kiadványok készítése.
 5. 5. Egyházzenei rendezvények és kiadványok támogatása.
 6. 6. A meglévő kapcsolatok és ismeretségek kihasználásával evangéliumi írások, irodalmi művek terjesztése a magyar parlamenti képviselők között, és más, köztiszteletben álló társaságokban.
 7. 7. Bátorítjuk a presbitereket, hogy társadalmi környezetükben határozottan nyilvánítsák ki bibliai értékeket valló véleményüket a nemzetünk jelenét és jövőjét befolyásoló kérdésekben.
 8. 8. Állásfoglalások közzététele a konferenciákon kialakult igei látások terjesztése érdekében.


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink