„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem” (Zsolt 50,15)

Egész Presbiteri Szövetségünket – de méltán mondhatom, hogy egész magyar református közösségünket – felbolygatta az év elején annak híre, hogy a Magyar Református Presbiteri Szövetség vallási egyesületté alakult. Némely hírek már egyenesen ellen-református egyház létrehozásáról szóltak. Akkor ez igaz volt, bár szándékunk és tudatos döntésünk ellenére, a „törvény erejénél fogva” került Szövetségünk ebbe a helyzetbe egy 2019. áprilisi törvényszéki döntés nyomán.

Amikor erre az MRE Zsinatának vezetői felhívták a figyelmünket, nem látszott más törvényes megoldás, mint jogutód nélkül megszűnni (mint vallási egyesület), és egy új civil szervezetet létrehozni. (Evvel egész 30 éves építkezésünket elölről kellett volna kezdeni.) A kialakult helyzetünkről és a megoldás egyetlennek vélt lehetőségéről tájékoztattuk tagságunkat és az MRE egyházkerületi és egyházmegyei vezetőit. Evvel egyidejűleg kéréssel fordultunk a Fővárosi Törvényszékhez őszintén feltárva helyzetünket, és kértük segítségüket a tavaly év eleji – a törvényszéki döntést megelőző – civil szervezeti jogállásunk visszaállítására.

Értő, és támogató meghallgatásra talált kérésünk. Tájékoztattak a lehetőségről, hogy átalakulással vallási egyesületből civil szervezetté alakulhatunk (vissza), megtartva szerzett jogainkat, így közhasznúságunkat is, ha ezt minősített többségű küldöttgyűlési határozatban kérjük. Ennek érdekében rendkívüli küldöttgyűlést hívtunk össze 2020. március 07-re, ahol a küldötti létszám több mint háromnegyede megjelent, és döntést hozott a visszaalakulást szolgáló kérvény benyújtásáról.

A Határozat vonatkozó pontjai, különös figyelemmel a 7. pontra (a Határozat teljes szövege a www.presbiteriszovetseg.hu honlapunkon olvasható):

6/2020.03.07. KGY.
Az MRPSz sohasem kívánt egyházi jogi személy lenni, és a jövőben sem kíván az lenni. Sohasem volt célja új egyház létrehozása sem, sőt célja éppen a létező MRE-ban - mint bevett egyházban - megválasztott presbiterek szolgálatainak segítése civil szervezetként, általános egyesületi, de nem vallási egyesületi formában. Civil szervezetünk sohasem kívánt az Ehtv. hatálya alá tartozni, tevékenységét mindig is az Ectv. rendelkezései szerint végezte és a jövőben is ez alapján kívánja végezni.

7/2020.03.07. KGY.
Az MRPSz - figyelemmel az előzőekben már elfogadott 1-6./2020.03.07. KGY határozatokra is, önkéntes
átalakulással visszaalakul általános egyesületté és kéri a Fővárosi Törvényszéket, hogy szíveskedjen megszüntetni a vallási egyesületi jogállást azzal, hogy a megszüntetéssel egy időben a vallási egyesület jogutódjaként szíveskedjen az MRPSz-t, mint általános egyesületi formában működő civil szervezetet nyilvántartásba venni, cél szerinti besorolásaként „kulturális és információs, kommunikációs tevékenység”-et bejegyezve, egyebekben az eddigi nyilvántartási adatokat alapul véve.

Eddig az eseményeket földi, emberi, jogi szempontból fogalmaztuk meg.

De van ennek egy mennyei távlatú olvasata is! Miközben tettük a dolgunkat a törvények tanulmányozásával, kérvények benyújtásával, személyes tárgyalásokkal, a küldöttgyűlés összehívásával, és az érdekeltek tájékoztatásával… közben számos testvérünk imára kulcsolt kézzel kérte az Úr szabadítását ebből a csapda helyzetből. Arra nyitotta rá szemünket mennyei Atyánk, hogy erőfeszítéseinkben nem vagyunk egyedül, Ő előttünk jár. Kirendelt világi tanácsadókat, időre megnyitott ajtókat, és a küldöttgyűlésen átélhettük, hogy egy szívvel, egy akarattal szeretnénk továbbra is a Kárpát-medencei presbiterek közt Isten országának ügyét szolgálni.

Földi vonatkozásban köszönjük mindazoknak, akik felhívták figyelmünket a jogilag tarthatatlan helyzetünkre, akik megkeresték a megoldás jogi lehetőségét, köszönjük küldötteink áldozatkészségét, hogy a távolabbi vidékekről is, hajnalban felkelve, eljöttek, hogy érvényes legyen döntésünk, és köszönjük a Bp. Józsefvárosi Református Egyházközségnek, hogy helyet adott küldöttgyűlésünknek, … de mindenek felett mennyei Atyánknak, Aki előttünk járt, és jár ezután is!

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem” (Zsolt 50,15)

dr. Viczián Miklós ügyvezető elnök


Kálvin János

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-1092 Budapest
Ráday u. 28.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19675039-1-43

Támogatóink