Szabóné László Lilla

KÜLDETÉS

Milyen küldetésben járok?

 • Honnan jövök?
 • Mit végez a presbitérium?
 • Mi az én szolgálatom?

Presbiter

 • „Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. (ApCsel 14,22-23)
  • A közösség vezetői
 • „Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe.” (ApCsel 15,1-2)
  • Tanítás tisztaságának felelőssége
 • „Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek.” (Tit 1,5)
  • Tisztség a vele járó felelősséggel a közösségen belül

TI MESTERNEK ÉS ÚRNAK HÍVTOK. JÓL TESZITEK, MERT AZ VAGYOK. HA TEHÁT ÉN, AZ ÚR ÉS MESTER MEGMOSTAM LÁBATOKAT, NEKTEK IS MEG KELL MOSNOTOK EGYMÁS LÁBÁT.

(JN 13,14)

Szolgálat Krisztustól …

ÉN VAGYOK A SZŐLŐTŐ, TI A SZŐLŐVESSZŐK: AKI ÉNBENNEM MARAD, ÉS ÉN ŐBENNE, AZ TEREM SOK GYÜMÖLCSÖT, MERT NÉLKÜLEM SEMMIT SEM TUDTOK CSELEKEDNI.

(JN 15,5)

…élet Krisztusból.

Spiritualitás/lelkiség/kegyesség és/vagy vallásosság

Vallásosság spirituális élmény nélkülSpiritualitás mint vallásosság: teljes életet meghatározó kapcsolódás Istenhez  Spiritualitás hagyományos vallásosság nélkül

Ami nem látható és nem mérhető…

 • Imádság
 • Bibliaolvasás
 • Lelki kísérés

A BELSŐ SZOBA

Taníts minket imádkozni!

 • Lk 10,38-42 – megérkezés, helyünkre állás: ismét a mennyei Atya szeretetében
 • Lk 11,1-4 – Jézus elénk éli a kapcsolatot, Jézus imádkozik értünk
 • Mt 6,5-14 – Az imádság tanulható, több lépése van, gyakorolhatjuk benne magunkat
 • Nagyon emberi cselekedet -> módszerek, imamódok (veszélyek…)
 • Ugyanakkor Isteni -> egyedül Őrá tekintsünk, Őt ismerjük el (veszélye…)
 • Egyszerre Isten és ember cselekedete: végesség és végtelenség találkozása
  • A ‚nem tudás’, a ‚rá-hagyatkozás’, az ‚Elengedés’, a ‚Bizalom’ területén
  • Az imaformák, imaszövegek, imaidők -> rítusok, hagyományok, szokások meghatározottságában

TE PEDIG AMIKOR IMÁDKOZOL, MENJ BE A BELSŐ SZOBÁDBA, ÉS AJTÓDAT BEZÁRVA IMÁDKOZZÁL ATYÁDHOZ, AKI REJTVE VAN; A TE ATYÁD PEDIG, AKI LÁTJA, AMIT TITOKBAN TESZEL, MEGJUTALMAZ MAJD TÉGED.

(MT 6,6)
Belépés az Atyával való kapcsolatba = Kilépés a figyelem szétszóródásából

Én és az imádságom

 • Extrovertált: nehéz összpontosítania
 • Introvertált: elmélkedés, önvizsgálat
 • Gondolkodó: elemző folyamat, módszeresség, hitélet hipochondriája
 • Érző: bensőséges, személyes, túlzott szubjektivizmus
 • Intuitív: spontán, misztikus, elmélkedő, hiányzik a diakónia, közbenjárás
 • Érzékelő: közvetlen, benyomások, változó kedélyállapot, nehéz az összpontosítás

Megszentelt utak – Istenre hangolva (Gary Thomas – Gary Chapman)

 • A természetkedvelő
 • Az érzékelő
 • A hagyománytisztelő
 • Az aszkéta
 • Az aktivista
 • A gondoskodó
 • A rajongó
 • A szemlélődő
 • Az intellektuális

 • Elismerő szavak
 • Minőségi idő
 • Ajándékozás
 • Szívességek
 • Testi érintés
TÖBBNYELVŰSÉG…

A SZENTÍRÁS

Csendesség

 • A bibliaolvasás nem azonos az Istenre figyeléssel
  • Figyelés: személyek között zajlik, a másik kezdeményező
  • Olvasás: gondolatok között, én kezdeményezek
 • Elmélkedő olvasás = Lectio divina

Igével csendesedni – Zsolt 23


LELKI KÍSÉRÉS

LELKI KÍSÉRÉSRE AKKOR KERÜL SOR, AMIKOR KÉT EMBER MEGEGYEZIK ABBAN, HOGY TELJES FIGYELMET FOGNAK SZENTELNI ANNAK, AMIT ISTEN VÉGEZ EGYIKÜK (VAGY MINDKETTŐJÜK) ÉLETÉBEN ÉS ARRA HITTEL VÁLASZOLNAK.

(E. H. PETERSON)
A fókuszban Isten munkája

Csevely vs. lelki beszélgetés


LELKI VEZETŐNEK LENNI AZT JELENTI, HOGY KÉSZEK VAGYUNK HELYET ÉS IDŐT BIZTOSÍTANI, HOGY SZEMÜGYRE VEGYÜK … A TRANSZCENDENS VILÁG HALK JELZÉSEIT. HA NEVÜKÖN NEVEZZÜK EZEKET, HA FIGYELÜNK RÁJUK ÉS BESZÉLGETÜNK RÓLUK, BARÁTAINKAT TANÍTJUK A „LELKET OLVASNI”

(E. H. PETERSON)

Nevén nevezni…


Gyógyító jelenlét

Gyógyító jelenlét – egy integratív modell

 • Gyógyító Jelenlét (Isten): emberi lehetőségeken túlmutató források és erők
 • gyógyító jelenlét (lg.): az egészen Más-ba vetett hitben felajánlott jelenlét
 • Cél: gyógyító jelenléttel lenni a szembenülő számára a Gyógyító jelenlétében
 • Feltétele: a Gyógyítóval való kapcsolat -> odaszánt spirituális élet -> teret adni a Lélek munkájának

„A lelki tevékenységekben való elmélyülés és időzés egyre inkább érzékennyé teszi az embert a Lélek hangjára, a Gyógyító Jelenlét valóságának az észlelésére.”

(SzLL)

A találkozás középpontjában a Szentháromság Isten!

A Gyógyító jelenlétében

 • Istenben elrejtett kapcsolat
  • Isten a kezdeményező
  • Testvérként a segítő és a segített
  • Kölcsönösen szolgálnak egymás felé
 • Az életkérdés hitkérdés
  • A betegség, rászorultság a Vele való találkozás lehetősége
  • Hová kapcsolódom az élet hiányaival?
  • A rítusok: Istennel együtt ránézni a problémákra
 • Isten jelenlétébe vitt életkérdés
  • Tudatos hitbeli felajánlás, odafordulás Isten felé
  • Beleélni a találkozásba a Túlról jövő valóságot: imádságos jelenlét, szimbolikus tettek
 • Az Isten országa felől körbe ölelő közösség
  • A Krisztus-test valóságában történő melléállás

Kiscsoportos beszélgetés

 • Az imaéletem kihívásai
 • Az igével való csendesség ajándéka
 • Beszélgetések, amelyekben Isten munkája és az Istennel járt út volt a fókuszban

HA A SZÍVED KÓSZÁL ÉS SZENVED, VIDD VISSZA ÓVATOSAN A HELYÉRE, ÉS HELYEZD GYENGÉDEN AZ ISTEN JELENLÉTÉBE. ÉS HA SOHA SEMMI MÁST NEM CSINÁLTÁL EGÉSZ ÉLETEDBEN, CSAK A SZÍVEDET HOZTAD VISSZA S HELYEZTED ISMÉT ISTEN JELENLÉTÉBE, – BÁR AZ ÚJRA ÉS ÚJRA ELSZALADT, MIUTÁN VISSZAHOZTAD -, AKKOR MÁR NEM ÉLTÉL HIÁBA, AKKOR AZ ÉLETED BETELJESEDETT.

(Szalézi Szent Ferenc)

Szabóné László Lillla