Elnökség

Szabó Gábor

ELNÖK

Szabó Gábor vagyok. 44 esztendős, nős, 2 gyermekes családapa. Faipari üzemmérnökként végeztem Sopronban. Jelenleg Székesfehérváron a Garzon Bútor Zrt-nél dolgozom projekt menedzserként. Feleségem a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskolában tanító-hittanoktató.

Családommal Fehérvárcsurgón élek. Településünk fejlődését önkormányzati képviselőként igyekeztem és igyekszem jelenleg is előre mozdítani.

Egyházi szolgálatom megválasztott tisztségviselőként 2000-ben kezdődött presbiterként a Fehérvárcsurgói Református Egyházközségben, amelynek Isten kegyelméből és a gyülekezet bizalmából 2006 óta gondnoka is vagyok. 2015-től a Mezőföldi Református Egyházmegye életében világi tanácsosaként vehettem részt, 2021-től pedig mind a Mezőföldi Egyházmegyében, mind a Dunántúli Református Egyházkerület életében mint presbiteri főjegyző veszek részt.

Életem elválaszthatatlan része, hogy mások felé szolgáljak. Erre neveltek szüleim és ezt munkálta bennem Isten a konfirmációm óta eltelt közel 3 évtized alatt. Ebből kifolyólag minden világi és egyházi tisztségemet szolgálatnak, Istentől kapott kivételes feladatnak tekintem.

Egyházkerületi világi főjegyzővé választásomkor célkén tűztem magam elé, hogy aktívan részt veszek a gyülekezeteinkben nem lelkészi szolgálók számára kialakított képzésekkel kapcsolatos munkákban, új utak és lehetőségek keresésében. Meggyőződésem, hogy ezzel egy olyan szellemi tőkét és lelki többletet tudunk nyújtani a szolgálni akaró gyülekezeti tagoknak, munkatársaknak, ami segítheti őket a gyülekezeti szolgálat vállalásában és az abban való helytállásban is.

Mindezek miatt örömmel vettem Bor Imre elnök úr megkeresését és veszek részt a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség életében tagként, és ha Önök bizalmat szavaznak nekem, tisztségviselőként is.

Dr. Palicz Róbert

ALELNÖK

1984. március 20-án születtem Tiszalökön. Hatéves korom óta élek Miskolcon. A Lévay József
Református Gimnáziumban folytattam középfokú tanulmányaimat, 2002-ben érettségiztem. 2002 – 2007 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem egyetemi tanulmányaimat, 2007-ben summa cum laude minősítéssel avattak jogi doktorrá. 2011-ben tettem jogi szakvizsgát. 2012-től ügyvédként dolgozom.
A Miskolc-belvárosi Református Egyházközség tagja vagyok, 1997-ben itt konfirmáltam, 2003-ban tértem meg, 2012-től presbiterként, 2018-tól gondnokként, majd egyházi jogszabálymódosítást követően főgondnokként szolgálok. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése 2021-ben egyházkerületi bíróvá választott.
Nőtlen vagyok. A Magyarországi Református Presbiteri Szövetségben való szolgálat ügyét imádságban vittem Isten elé, s a következő igét helyezte szívemre:
„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”/2Tim 2, 2/

Hajdú Zoltán Levente

LELKÉSZI ELNÖKSÉGI TAG

1970 december 18-án született Budapesten. Négy testvérével együtt lelkészcsaládban nőtt fel, vidéken, Fejér megyében. Budapesten érettségizett, majd egy Észak-írországi keresztyén ifjúsági vezetőképző után vették fel a teológiára. 1998-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán Budapesten. A teológia alatt megnősült. 1994 óta házas, felesége tanítónő Zamárdiban.
2009-ben a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán bölcsész-tanári diplomát szerzett Etika, Antropológia, Szociológia szakon.
1998-óra szolgál a Somogy megyei Szólád református gyülekezetében. Lelkészi szolgálata több mint két évtizede alatt számos környékbeli gyülekezetben helyettesített hosszabb-rövidebb ideig. Betöltött és jelenleg is betölt több egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati tisztséget is. Jelenleg a Magyarországi Református Egyház Zsinatában a Missziói Bizottság tagja. 2021. januárjától vezeti a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatát.
Több mint tíz éve tag a református egyház képviseletében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottságában.
Gyülekezetépítéssel kapcsolatos írásai mellett verses-imádságos kötetei a Kálvin Kiadó gondozásában jelentek meg (Előtted, Uram …; Nem a felhők fölött)
Lelkipásztori személyes elhívása a vidéki gyülekezetépítés. Mintegy húsz éve tart gyülekezetépítési előadásokat országhatárainkon belül és azokon kívül is – többnyire magyar nyelvterületen. Több mint tizenöt éve vesz részt a pápai és a budapesti teológián gyülekezetépítési tanegységekben előadóként.
Meggyőződése, hogy az Egyház a gyülekezeteiben él, méghozzá azokban a gyülekezetekben, amelyek tudatos és elkötelezett hittel élik meg szolgálatukat – a közösségen belül, de azon túlmutatóan, a külvilág, a társadalom felé is.
Jézus így imádkozik tanítványaiért: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17:15.) A krisztusi elhívás tehát a világ felé irányuló evangelizáció, amelynek számtalan területe van: a megtérésre hívás, a hívő életfolytatás, de a hétköznapi életvezetés, a családi és közösségi lét vonatkozásaiban is.
A hívő élet, ahogy a középkori kegyességi kifejezés megfogalmazza: „imitatio Christi”. Példát venni Jézusról és példát adni Jézussal, Jézusból, Jézus által. Ez egyéni és közösségi elhívás, küldetés is. Valójában ez az Egyház elhívása és küldetése a világban.
A hívő ember ilyen távlatokban gondolkozik – a saját léte, a közösségi élete és a világban betöltött küldetése tekintetében is! Ez nem túlzás, ez nem túldimenzionált látás, hanem a mindenható és Krisztusban kegyelmes Isten valóságának, jelenvalóságának megélése, felmutatása: személyes, közösségi, és világban való létünkben egyaránt.

Bor Imre

ELNÖKSÉGI TAG

57 éves vállalkozó vagyok, 2012-től egyházunk Balatonszárszói SDG Konferenciaközpontját vezetem, ill. vezettem, mivel januárban a Dunamelléki Református Egyházkerület presbiteri főjegyzőjévé választottak, ezért az esetleges összeférhetetlenségnek még a látszatát is kerülendő március 31-vel minden szárszói pozíciómról lemondok. 34 esztendeje házasodtam, feleségem Sztankevics Ljudmila orosz nemzetiségű, 3 gyermekünk született és már 2 unokánk is van. Pakson élünk, a paksi gyülekezet presbiterei vagyunk mindketten, feleségem harmadik, én második ciklusomban. Tolna megye küldötteként vettem részt a zsinat előző ciklusának munkájában, és ezzel párhuzamosan Egyházmegyei Tanácsos is voltam és maradtam is, mert erre a ciklusra az Egyházmegyénkben is presbiteri főjegyzővé választottak. Felnőttként hallottam meg végre az én Uramnak, Jézus Krisztusnak a hangját, 2008. május 12-én konfirmáltam Pakson. Azóta igyekszem kapcsolatomat Vele naponként ápolni és őt emberi erőm és elhívása szerint hűségesen szolgálni. Gyülekezetemben voltam házi bibliakör-vezető, gondoztam pályázatokat, és Urunk missziós parancsának engedelmeskedve 2008-tól szolgálok a Magyar Református Cursillo hétvégi tanfolyamain. Erre a ciklusra választott vezérigém: Lk. 22, 26c „… aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál”. Minden választott tisztségemben ezt szem előtt tartva igyekszem – Urunk akaratát keresve és benne bízva – ellátni feladataimat.

Török Csaba Pál

ELNÖKSÉGI TAG

1956. január 1-én születtem Nagyváradon. Istenfélő, hitben élő családban
nevelkedtem, ahol a hagyományos keresztyéni értékrend szerint nőttem fel. 1968
virágvasárnapján konfirmáltam a Nagyvárad Csillagvárosi Egyházközségben. A
gyülekezetben megélt évek alatt kaptam meg az akkori és jelenlegi hitéletem alapjait., 1974-
ben érettségiztem Nagyváradon, mai nevén az Ady Endre Líceumban, ahol komoly
tudásalapot kaptam további tanulmányaimhoz. 1979. február 12-én telepedtem
Magyarországra, Debrecenbe, miután házasságot kötöttem Debrecenben élő
mennyasszonyommal, Nagy Irénnel. Boldog házasságunk gyümölcseként két leánygyermeket
kaptunk Istentől, akik révén Isten áldásaként három fiú és egy leány unokával ajándékozott
meg bennünket. 1982-ben üzemmérnöki oklevelet szereztem. 1986- tól nyugállományba
vonulásomig, harmincnégy évet, vízügyi – környezetvédelmi államigazgatásban dolgoztam.
Isten 1982-ben a Debrecen-Széchenyi kerti gyülekezet „imaházába” vezetett, ahol mind a mai
napig szolgálok. 1992-től vagyok templomépítő gyülekezet presbitere. 1999-től vezetem a
Széchenyi kerti Gyülekezet „Kálmáncsehi Galériáját”, 2010-től vagyok a Missziói
Bizottságának elnöke. A Magyar Református Presbiteri Szövetségnek 2012-től vagyok rendes
tagja. Mindez csak statisztikai adatok halmaza, de hiszem, hogy Isten gyermekeként ezen
adatok mögött az élő- és szolgáló hitem többet mutat, és Istennek tetsző, Istennek kedvére
való szolgáló életet élek. Hittel és elszántsággal törekszem mindenkivel megismertetni Jézus
példamutató életét, amit igyekszem én magam is megtartani és követni. Életem mindennapi
útmutatója és tanácsolója az evangélium, melynek tükrében nem csupán vasárnapi keresztyén
szeretnék lenni. Kegyességemet a templomküszöbön kívül is példamutató, követendő élettel
igyekszem gyakorolni. Második ciklust teljesítem egyházmegyei presbiteri tanácsos
szolgálatban. 2019. szeptember 21-én, Isten kegyelméből, a Debreceni Egyházmegye
Presbiteri Szövetségének Debrecen Református Egyházmegye Területi Szervezet tagsága, a
tisztújító taggyűlés a Szervezet elnökévé választott. Több évtizedes szolgálatom során
figyelembe vettem a bevezető ige sorait, hogy mindaz, amit csinálok, és minden
szolgálatommal ne embereknek akarjak megfelelni, hanem a teremtő, emberi szíveket
vizsgáló és ismerő Istennek. Úgy hiszem, hogy Krisztus által ránk bízott küldetést, csak
keresztyéni összefogással tudjuk maradéktalanul teljesíteni, és ehhez arra van szükség:..”
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő,…” (2Tim 4,2a)

KAPCSOLAT

elérhetőségek

H-2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 3/B.

+36 30 747 7177

mrpsz.ugyvitel@gmail.com

BANKSZÁMLASZÁM: 11705008-20416641

ADÓSZÁM: 19289821-1-43